Pártmentes Demokráciáért Mozgalom (PDM)

PARLAMENTÁRIS DEMOKRÁCIÁT PÁRTOK NÉLKÜL!

Célunk, hogy a pártok részvételi lehetőségét ELTÖRÖLJÜK a parlamenti és önkormányzati választásokon, és megszüntessük a pártlistás szavazatok rendszerét, így felszámolva a pártrendszert, mely az elmúlt 22 évben az ország mély megosztottságához vezetett. Az Országgyűlés tagjai legyenek lakhelyükön elismert, egyéni, független képviselők, akik a választóikat képviselik, nem pedig pártvezérek, vagy lobbikörök akarat nélküli gombnyomogatói. Ha a PDM kétharmados parlamenti többséget szerezve a szükséges törvénymódosításokkal megvalósítja programját, beszünteti működését és kiírja az első szabad, független választásokat, immár pártok nélkül.

‘Új Kiegyezést’ a politkában!

1. Szabaduljunk meg a pártok okozta megosztottságtól, kapjanak a választók valódi képviseletet – szüntessük meg a politika, gazdaság, kultúra és a mindennapi élet pártok köré épült, bebetonozódott, átjárhatatlan pólusait, melyek szóba sem állnak egymással, s az elmúlt több, mint 22 évben kompromisszumra való képtelenségük miatt nem tudták megoldani, sőt csak elmélyítették az ország problémáit. Új pártok alapításával mindez nem elérhető, mert a pártrendszer mindig újraformálja a jelenlegi megosztott állapotot, csupán új szereplőkkel, ezért a rendszer alapjain érdemes változtatni, kizárva a pártokat a politkából. Képviselőink dönthessenek az egyes ügyekben saját belátásuk, és választóik érdeke alapján, és ne pártok vagy lobbikörök homályos hátterű és szándékú utasításait követve – és alkothassanak átmeneti koalíciókat akár ügyenként különböző összetételben.

2. Töröljük el a pártlistás választási rendszert – a pártok az egyéni képviselőiket is előválogatják, így megszabva, kikre szavazhatunk, de a pártlistán bekerülők még a “képviselő” nevet sem érdemlik meg, ugyanis csak a pártok választmányainak tartoznak felelősséggel, a pártok párthűség függvényében teszik őket a listákra. Ilyen “képviselőkre”, akik csak pártjuknak akarnak megfelelni, nincs szükségünk. Helyettük legyenek olyan képviselőink, akikre NÉV SZERINT szavaznak a választók, és akik a választók által felelősségre vonhatóak a döntéseikért – vagyis visszahívhatóak.

3. Lássuk végre, hogy vezetőink az ország problémáit tárgyilagosan, pártmentesen vitatják meg - ne a pártok támogatói által készített és a parlamentbe a pártokon keresztül belobbizott törvények kerüljenek napirendre, hanem az ország valódi problémáinak megoldását elősegítő javaslatok, melyeket függetlenek terjesztenek be. Az ország nincs abban a helyzetben, hogy politkusai a pártjaikat támogató gazdasági csoportok érdekeit szolgálják ki. Kezdődjön minden háttérérdektől mentes politizálás, a pártok és a frakciófegyelem megszüntetésével váljon lehetővé az értelmes párbeszéd és az együttműködés a képviselők között. Egymás mondanivalójáról fejtsük le végre az ideológiát, felejtsük el a párthovatartozást,  és figyeljünk arra, ami lényegként megmarad – s a problémákat igyekezzünk gyakorlati megközelítéssel, közösen megoldani.

4. Állítsuk helyre a jogállamot, alkotmányozzon a nép – lobbitevékenység visszaszorítása, a banki szabályozás szigorú felülvizsgálata, föld-, víz-, ásványkincs magyar kézben garantálása, állami közbeszerzések pályázatainak teljes nyilvánossá tétele nyilvánvaló érdekünk. Az elmúlt években a jogállamiságon esett csorbákat csakis együtt, széles konszenzussal a hátunk mögött lehetséges kiköszörülni, csakúgy, mint ahogyan új alkotmányt is csak társadalmi egyeztetést követően lehet alkotni. Javasoljuk néhány hónapos társadalmi vita után alkotmányozó népszavazás kiírását, mely egy minden eddiginél tágabb területre kiterjedő állampolgári véleménynyilvánítás formájában az ország új, közös arcának megformálását segíti elő. E népszavazás eredményeit figyelembe véve alakuljanak, változzanak az alkotmány és a szükséges törvények. Az alkotmány megváltoztatását kössük szigorúbb törvényi feltételekhez, mint a parlamenti 2/3-ad.

5. Kormányozza országunkat szakértői kormánynem politikus, külsős, a parlament által felkért – bármikor leváltható, de akár 4 évnél hosszabb ideig is hivatalban tartható – kormánytagokkal. Legyen olyan kormányunk, mely nem pártja érdekeiért, hanem az országért dolgozik, szakmai alapon, ÉRTÜNK. A független szakértői kormány tagjaira bármely független képviselő javaslatot tehet, azonban megválasztásukhoz a képviselők többségének jóváhagyása szükséges. Egyedül a miniszterelnök kerül ki a választott egyéni képviselők közül, akit 2/3-os többséggel választanak. A köztársasági elnök egyik fő feladata a parlamentáris rendszer kontrollja, az ő személyéről döntsön népszavazás. A mindenkori politikai akaratot, az ország bel- és külpolitikai irányvonalát ne pártok néhány tagú vezetése szabja meg, hanem helyi- és országos viszonylatban egyaránt gondolkodó helyi vezetők összessége (parlament), valamint a parlamenti bizottságok és a kormány együttesen.

6.Pártmentes, objektív sajtótha pártok nincsenek, elfogult pártszócsövek helyett független sajtó jöhet létre. A pártok egymást támadó, személyeskedő botrányai senkit sem érdekelnek. Ismerhessük meg valóban pártfüggetlen szakértők véleményét a pártoknak és támogatóiknak nem lekötelezett, független médiából, hogy az egyszerű emberek is eldönthessék, mi az igazság egy-egy kérdésben. Jelenleg, ha az egyik oldal állít valamit, azt a másik élből cáfolja, ezért nem folyik valódi vita, egyik oldal a másiknak sosem ad igazat, pedig az lehetetlen, hogy az egyik oldalnak MINDIG, míg a többinek SOHA nincs igaza – ez minden párt kommunikációjára és szócsöveire igaz. Emellett a sajtó a korrupció egyik leghatékonyabb felderítője és üldözője, amennyiben valóban független.

7. Fogadjuk el, hogy minden magyar állampolgár a nemzethez tartozik – minden polgár egyéniség, ebből fakadóan különböző, különböző szokásokkal és identitással. Valamely szempontból mindenki kisebbség része életének valamely területén, vagyis olykor mind kisebbségben vagyunk. Nemcsak etnikai, hanem bármely tekintetben vett kisebbségeink jogainak védelme ezért saját jogaink védelme. Nem kisebbség, mégis különösen fontos a nők szerepének növelése és jogaik hathatós képviselete, a PDM női tagozata ezért fáradozik. Tegyünk meg mindent a szomszédos államokhoz tartozó kisebbségek nálunk élő tagjaiért – semmilyen ideológiának vagy pártérdeknek ne engedjük, hogy a velük való lehető legjobb viszonyt gátolja. Csak így várhatjuk el, hogy külhoni magyar kisebbségeinkkel hasonlóan bánjanak.

8. Zárjuk le végre a múlt sérelmeit, tárjuk fel az okokat és keressük meg a felelősöket – bosszú nélkül  – a múlt hibáinak újra elkövetése helyett, múltba révedés és vádaskodás helyett, a múlt hibáit használjuk tanulságként. Ha ez vitákon át vezet, hát ne hallgassunk Trianonról, a Horthy-korszakról,  a cigányságról, beszéljünk bátran és sokféleképpen minderről! Ha hallgatunk, csak azok hangja hallatszik, akik szélsőséges és erőszakos megoldásokat kínálnak. Vizsgáljuk meg szabad, független szakértői bizottságok segítségével a II. világháborútól kezdve közelmúltunkat, keressük meg a jelenlegi helyzet kialakulásában szerepet játszó felelősöket, de NE indítsunk bosszúhadjáratot: új világot nem lehet bosszúra építeni. A múlt tisztázásához nevezzük meg a felelősüket, és büntetésül nevük fekete betűkkel maradjon fenn mindörökre történelmünk lapjain. A jövőre nézve azonban hozzunk szigorú törvényeket, melyek az állami pozíciókban elkövetett károkozást komoly szankciókkal súlytják (teljes vagyonnal felelés, büntetőjogi felelősség, stb.)

9. Helyezzük új alapokra a gazdaságot, foglalkoztassuk és támogassuk új módszerrel a munkanélkülieket, tegyük pénzünket közösségi bankba (ajánlások) – vegyünk számba minden hasznosítható értéket, természeti- és emberi erőforrást (mindez eddig nem történt meg!), csak így készíthető majd el az ország történelmének első felelős költségvetése. Gazdaságunkat – az EU által megengedett kereteken belül – oly módon védjük meg a multiktól és külföldi érdekektől, hogy közben ne ijesszük el a működő tőkét – szabályozzuk lehetőségeit a hazai piacokon a józan ész keretei között, olyan feltételek mellett, mely a befektetőknek és az országnak egyaránt kedvező. Jól működő helyi közösségek jól működő országot alkotnak, mely működik akkor is, ha a világ pénzügyi piacai csődközelbe jutnak. Koncentráljunk a jól működő helyi közösségek minden eszközzel történő állami segítésére, az önkormányzatokat finanszírozzuk nagyrészt helyi adókból. Támogassuk a lehető legtöbb régióban a helyi pénzek használatát, így serketve tovább a helyi együttműködést, civil összefogást – mivel a helyi pénz csak helyben költhető el, így megállíthatjuk a nyugatra irányuló pénzszivattyút is. Vonjuk be a munkanélkülieket az önsegítő rendszerekbe, ahonnan – az állami juttatáson felül – természetbeni jövedelemhez juthatnak, helyi közösségük javára végzett munkájukért cserébe. Pénzünket tegyük közösségi (vagy más néven etikus) bankokba, illetve hazai, közösségi tulajdonban lévő takarékpénztárakba, így kényszerítve a bankszférát a profitorientált hozzáállásának megváltoztatására, mint ahogy a hazai árut is támogatjuk vásárlásunkkal.

10. Állítsunk fel politikusi kamarát, hozzunk létre hivatalt az önkormányzati-, parlamenti képviselők, állami vállalatok vezetőinek FOLYAMATOS  ellenőrzésére - a korrupció teljes kiszorítása a kormányzatból és az állami vállalatokból elemi érdekünk. A politikusi kamara – az orvosi és ügyvédi kamarához hasonlóan – etikai kódexet dolgoz ki és tartat be tagjaival, akit kizárnak, ne politizálhasson. Az éves vagyonbevallás már nem elégséges, az ellenőrzés legyen folyamatos és terjedjen ki a tisztviselő minden családtagjának, ismeretségi körének vizsgálatára is. Aki ezt nem tudja vállalni, ne menjen képviselőnek, köztisztviselőnek – a köz pénzével tovább senki nem játszhat.  Egyedül így állítható vissza a politikusokban megrendült bizalom, hogy politikusainkat ne kifosztóinknak, hanem vezetőinknek érezhessük.


A PDM civilek alkotta mozgalomként, független, helyi, elismert jelölteket állít és támogat az elkövetkező országgyűlési választásokon.

Célunk nem a hatalom, hanem csupán egy új politikai keret megteremtése, a tisztább politikai- és közélet előkészítése. A keretet nem a PDM, hanem a pártmentes demokrácia létrejötte utáni első, szabad választásokon mandátumot szerzett független képviselők tölthetik majd meg  – választóik akarata szerinti tartalommal.

„Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, míg nem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja.” – Albert Einstein

2011. június 29.

(‘Tetszik’ és a ‘Megosztás’ gombok az oldal alján)

Ha többet szeretne megtudni a PDM-ről, vagy kérdései vannak a “Hogyan”-okkal kapcsolatban, kérjük olvassa el itt kissé lejjebb a Gyakori kérdések-re adott bővebb válaszainkat.

Pártmentes Demokráciáért Mozgalom a Facebookon

———————————————————————————————————————

Gyakori Kérdések a PDM-ről és a pártmentes demokráciáról

Mi a PDM és mit akar elérni?

A PDM egy mozgalom, mely azoknak a szavazóknak a gyűjtőhelye, akik nem bíznak egyik pártban sem, különféle okokból egykori pártjukból kiábrándult szavazók, vagy akik sohasem hittek egyben sem, illetve a mai magyar politikai közéletben tapasztalható viszonyoktól megcsömörlöttek.

A mozgalom mindenkit befogad, feltéve, ha az ajtó előtt hagyja ideológiáit.

A PDM tagjai, gondolkodásukat tekintve sokfélék. Az ellenségeskedésből elegünk van, de vitatkozni szeretünk és szoktunk is számtalanszor.

Aki csatlakozik hozzánk, vállalja, hogy megpróbál érvek mentén beszélgetni olyanokkal, akiket eddig ellenségeinek tartott, amennyiben azok is ugyanígy viszonyulnak hozzá.

A PDM nem politikaellenes, nem politikusellenes, nem kormányellenes, nem kormánypárti – a PDM a pártok megosztó rendszerét ellenzi.

Célunk, hogy a választó ne a kedvenc pártja szegfűjét, narancsát, egyéb logóit keresse a választási szelvényen, hanem az egyéni képviselők egyéni programjait ismerje meg és arra szavazzon, amelyiket a programok alapján jobbnak tartja.

Tevékenységünk arra irányul, hogy kizárólag független egyéni képviselők lehessenek az Országgyűlés tagjai, ahol pártérdekek nélkül választóik, szakértelmük és az ország érdeke szerint döntenek, nem pedig mint a pártok akarat nélküli gombnyomogatói járnak el.

Miért érezték úgy, hogy létre kell hozniuk a PDM-et?

Mert a pártok elhitették az országgal, hogy az ő háborújuk az ország háborúja, de bebizonyosodott, hogy nem értünk szólnak, csak a nevünkben.

Mert a pártok szembenállása lehetetleníti el a párbeszédet és az együttes cselekvést az Országgyűlésben és általában a közélet és a mindennapi élet sok területén.

Láttuk a fagyos hangulatot a baráti beszélgetéseken, a családi asztalnál, amikor politikára terelődött a szó és két szemben álló oldal követője kezdett véget nem érő és értelmetlen “vitába”.

Láttuk, hogy ez a szembenállás a politikából átkerült az élet minden területére. Elválasztja az embereket egymástól, régi barátságok mennek rá politikai ellentétekre, mindenki túl komolyan veszi a politikát és azon belül kedvenc pártját. Párbeszéd nincs, egymás érvei senkit nem érdekelnek, bármilyen kritikát aljas támadásnak vesznek és véleményük mellett a végsőkig kitartanak.

Láttuk, hogyan gyarapodnak egyes városok, melyek élén az épp kormányon lévő párt színeiben induló polgármester található, és hogyan csúsznak le mások, akik nem a hatalmon lévők kebelbarátai.

Láttuk, hogy módosul a kultúra, az oktatás támogatása, iránya, a legkülönfélébb ideológiák vezérelveit kiszolgálva.

Láttuk, hogyan cserélik le az előző kormány által megválasztott állami tisztségképviselőket, állami vállalatok vezetőit, főbírókat, és persze a teljes kormányzó apparátust a minisztériumokban, és láttuk, hogy a pártok ezeket a pozíciókat a saját híveiknek adják, és elnyerésükhöz az elsőrangú követelmény a párthűség, nem a szakértelem.

Láttuk, hogy a pártok az elmúlt 22 évben nem tudtak együttműködni, egyetlen kivétellel, amely a fizetésük emelése volt. Konstruktív ellenzékiségre a rendszerváltás utáni Mo.-n igen ritkán láttunk példát, a pártok soha nem támogatják egymás javaslatait, mivel a másik oldalról szerintük soha nem jön jó javaslat, miközben azt állítják, hogy az ő oldalukról csak jó javaslat jön.

Láttuk, hogy a pártok javaslatairól és az ellenzék kritikáiról a választók már nem tudják megállapítani, hogy azok valójában jó javaslatok-e, mivel eleve nem bíznak az ügyben felszólaló „másik“ oldalban, illetve annyira bíznak az „sajátjukban”, hogy az ellenvéleményt elutasítják, mielőtt megismernék tartalmát.

Láttuk, hogy az ország nem engedheti meg magának, hogy vezetői egymás lejáratásával, szapulásával legyenek elfoglalva, ahelyett, hogy együttműködnének.

A mai magyar pártok nem tárgyalnak, hanem megvetően üzengetnek egymásnak a sajtón keresztül. Az ellenzék az ország problémáinak megoldását a kormánytól várja, miközben minden eszközzel igyekszik akadályozni a munkáját, hogy bebizonyítsa, igaza van, és legközelebb őt válasszák meg. A lehetőség, hogy segíthetnék is egymást a legjobb eredményhez – hiszen ezért vannak ott – az fel sem merül.

Mindennek a feloldhatatlan feszültségnek a feloldására kerestünk ötleteket, és úgy véltük, ez az ötlet a PDM-en keresztül megtestesülhet, amennyiben ismertsége és támogatottsága tovább nő.

A Pártmentes Demokráciáért Mozgalom ki kívánja kényszeríteni az együttműködést a szembenállók között azzal, hogy a pártok részvételi lehetőségét a parlamenti és önkormányzati választásokon nem teszi lehetővé, a választási törvény megváltoztatásával.

„Megosztottság-feloldó Demokrácia Mozgalom” lenne a lényeget tekintve a pontos név, de a „pártmentes” egyszerűbb, frappánsabb és kifejezőbb, ezért utóbbi mellett döntöttük.

 

Akkor ez nem egy közvetlen demokráciát, internetes demokráciát hirdető mozgalom?

Nem. Szerintünk szükség van parlamentre és szükség van képviselőkre.

A közvetlen demokráciában, ahol nincsenek képviselők és parlament, az állampolgárok minden kérdésben népszavazásszerűen voksolnak.

Azonban a nép sohasem szavazna meg magának például adóemelést, akkor sem, ha kellene. Általában kissé maga felé hajlik a keze, a nép már csak ilyen természetű. A nép emellett nem szakértő az összes, az országot érintő és szakértelmet igénylő témában.

A PDM ezért fontosnak tartja, hogy a népet azzal a feltétellel képviselje egy honatya/honanya, hogy valóban független, és valóban felelős, önálló döntéshozásra alkalmas. Személyes felelősségüket döntéseikért vállalják (anyagilag is), döntéseiket – ha külpolitikai érdekeket nem sért – indokolják a választók számára érthetően, egyenesen.

Viszont a PDM céljai a közvetlen demokráciában hívők céljai szempontjából egy fontos mérföldkövet jelentenek, így azok számukra is elfogadhatóak.

 

Milyen lehetőségek vannak ennek elérésére? Hogyan lehet ezt összehozni egyáltalán?

A pártok parlamentből való kiszorításához a választási törvény és az alkotmány egyes részeinek módosítása szükséges.

A Fidesz által elfogadott, 2012. január 1-ével életbe lépett új alaptörvény előírásai szerint megszűnik a lehetőség, hogy a választási törvényt népszavazással a választók módosíthassák.

A kérdés az új alaptörvényben felkerült a „tiltott” listára, melyekkel kapcsolatban nem lehet népszavazást kiírni.

Ezzel elvették a jogot, hogy a magyar választónak közvetlen beleszólása legyen, hogyan választ magának képviselőket. Ezt képviselője (=a képviselő pártjának vezetése és támogatói) dönti el helyette ezen túl.

A pártrendszer lehetővé tette, hogy előfordulhasson – mára a megválasztott képviselők mondják meg a választóknak, hogyan szavazhatnak róluk. Ez elfogadhatatlan.

Adódik a gondolat, hogy indítsunk független képviselőket a parlamentben, akik összefogva megvalósítják a pártmentes demokráciát.

Azonban a megszerezhető parlamenti képviselői helyek mintegy felét az országos pártlistán bekerültek foglalják el. Nekünk pedig nincs pártunk. Emellett a határon túli magyarok a Fidesz módosításai szerint szavazataikat csupán a pártlistákra adhatják le, ezt is pártok vinnék el helyettünk.

Így a PDM-függetlenek sohasem szerezhetnének 2/3-ot, mivel listás helyeket nem szerezhet a PDM, és a határon túliak sem voksolhatnak rájuk.

Legfeljebb 50%-os eredményt érhetnénk el, ha MINDEN egyéni körzetben győz a jelöltünk. Ez lehetetlen, de még ha sikerülne is, az sem 2/3-ad.

Akkor? Nincs esély?

Egyetlen kiskapu maradt számunkra, egy igen “kényes” megoldás.  Egy megoldás, melyen keresztül a választók mégiscsak befolyásolni tudnák a választási törvényt.

Ha létrehozunk egy „műpártot”. Szakkifejezéssel élve „akciópártot”, vagy nevezhetjük “Függetlenek Koalíciójának” is.  Ez a párt, mint egy trójai faló, juttathatja be pártmentes függetlenjeinket, és segíthet megszerezni a listás helyeket is.

A Pártmentes Demokráciáért Mozgalomban megfogalmazott célok végső megvalósításának a jelenlegi választási rendszer keretein belül egyetlen lehetséges módja (népszavazás kiírása e kérdésben nem lehetséges), hogy kétharmados többséget szerezve, függetleneket akciópártba tömörítve, kétharmados törvények megváltoztatásával ültetjük a gyakorlatba a pártmentes demokráciát. Ezután a lehető leghamarabb meg kell alkotni a pártok nélküli demokrácia törvényi feltételeit, kiírni az első valóban szabad parlamenti választásokat. A PDM csakis a tagsága bevonásával dönt majd arról, hogy létrehozzon-e a jövőben ilyen pártot, vagy sem. Ezt a kérdést akkor kell megvitatni, amikor a “pártmentességnek” meglesz a megfelelő társadalmi támogatottsága és valós esély mutatkozik az új rendszer bevezetésére. Addig azonban még rengeteg a teendőnk, minél több emberrel kell megismertetnünk ezt a lehetőséget. Az is lehet, az élet úgy hozza, mégsem kell majd pártot létrehoznunk – reménykedjünk a legjobbakban!

Ez a “műpárt” egyelőre csak egy távlati lehetőség, cseppet sem “fenyeget” az elkövetkezendő néhány évben sem a párttá alakulás esélye. A 2014-es választásokon biztosan függetlenekkel indulunk. Függetlenjeink is bekerülhetnek a parlamentbe, hogy elképzeléseink működőképességéről tanúbizonyságot tegyenek. Függetleneink is segítségére lehetnek a mozgalmunknak azzal, hogy parlamenti és az ügyeket a sajtóban kommentáló megszólalásaik során népszerűsítsék a PDM célkitűzéseit.

De ha nem akarunk örökké álmodozók maradni, és gyakorlatba ültetnénk, ami ma még csak elklpzelés, ahhoz belülről, a parlamentbe egy papíron létrehozott pártként bejutva lehet megváltoztatni a pártrendszert.

A PDM így létrehozott akciópártja természetesen, ha 2/3-ot szerezne, első törvénymódosításai között szüntetné meg a pártlistás rendszert – melynek pártok híján nem sok értelme volna – és minden képviselői helyet olyan jelöltek nyerhetnének el a választók szavazatai által, akikben a választók bíznak, nem azok, akikben egy párt bízik.

Ez az akciópárt kizárólag azzal a céllal alakulna, hogy a parlamentben érvényesítse a mozgalomban megfogalmazott célokat.

A „belülről támadó” akciópárttal a listás és határon túli szavazatok is képviselőket jelenthetnének, és elérhetőbb közelségbe kerülne a pármentes demokrácia megvalósulása.

 

Pártmentes párt? Fából vaskarika?

Az imént felsorolt lehetséges megoldásokat a PDM-en belül sokszor átrágtuk, azonban úgy látszik, nem kínálkozik más lehetőség céljaink végső megvalósítására, mint ami számunkra a legidegenebb.

Ez egyetlen számunkra meghagyott lehetőség, „kiskapu”, melyen keresztül a választók továbbra is “kikerülhetik” a választási törvényre vonatkozó népszavazási tiltást, és igenis dönthetnek arról, milyen választási rendszert és milyedn felépítésű politikai környezetet szeretnének.

A PDM hangsúlyosan pártellenes, ezért az akciópártot csak egy eszköznek tekinti, amivel célt érhet. A pártalapítás lehetősége egyelőre igen távoli. Először függetlenjeinkkel igyekszünk bejutni a parlamentbe és minél inkább népszerűsíteni a pártmentes elképzelést.

Milyennek kellene lennie ennek a jövőbeli pártnak? A lehető legkevésbé szabad pártszerűnek lennie!

Egyfelé szavazás csak a PDM programjában lefektetett célok elérése érdekében fordulhatna elő.

Képviselőink a PDM céljain kívüli esetekben függetlenként járhatnának el. Sőt, a pártmentes gondolkodást és független működést az akciópárton belül minden képviselőnkre nézve kötelezőnek tartjuk, ezért annak maradéktalan megvalósulásáról magunk is rendszeresen – belső ellenőrzések keretében – meggyőződnénk.

Képviselőink döntéseikért nem a PDM-nek, nem is a PDM akciópártjának, vagy egy pártvezérnek, nem egy testületnek, hanem CSAKIS a választóiknak tartoznak felelősséggel, akik felé viszont kötelező indokolniuk, milyen érvek szólnak a döntésük mellett. Döntéseik előtt KÖTELESEK egy felmérést kiírni a meghozandó döntésről (eredményét nem kell elfogadnia, de a választókat bizonyára befolyásolja a következő választáson, 4 év leteltével a statisztikák szerint mennyire értett egyet velük a különféle ügyekben képviselőjük)

Ellenezzük a pártok titkos háttéralkuit és titkos finanszírozásukat ismeretlen támogatók által. Ebből fakadóan a mi akciópártunk csak magánszemélyektől fogadhta el támogatást, és minden befizetés egyetlen, nyilvánosan bárki által lekérhető forgalmú bankszámlára történik. Kampányköltéseinkről – melyből függetlenjeink kampányait támogatjuk – nyilvános kimutatást teszünk közzé, a bevételi és a kiadási oldal így összehasonlítható, eltérés nem lehetséges.

Ellenezzük a pártok zártkörű frakcióüléseit, ahol ki tudja, kiknek az érdekében, ki tudja, miről susmusolnak, számunkra maga a parlament egy óriási nyilvános frakció. Ahol a megbeszéléseknek, érvek ütköztetésének szerintünk zajlania kellene. Ha az akciópárt frakciója bármely PDM céljain kívül eső okból gyűlésezne, annak élőben megtekinthetőnek kell lennie bárki számára a helyszínen vagy az interneten.

Az akciópártot mihamarabb meg kell szüntetni. A megszűnésnek nem előbb és nem később, mint abban a pillanatban kell bekövetkeznie, amikor a PDM eléri céljait.

Jogilag megoldható, hogy a párt alapszabályába legyenek foglalva az annak azonnali megszűnését kiváltó eseményeket.

Amint a PDM által kitűzött célokat az akciópárt eléri, automatikusan megszűnne, és képviselőink már papíron sem lennének tagjai az akciópártnak, függetlenekként folytathatnák tovább a politizálást – amennyiben újraválasztják őket.

És mit csinál a PDM, ha bekerül a parlamentbe, de nem szerez kétharmadot?

Párt létrehozása csak akkor kerülhetne szóba, ha kézzel fogható esély mutatkozna a PDM céljainak gyakorlatba ültetésére. Erre 2014-ben biztosan nem kerül sor, leghamarabb 2018-ban.

A PDM frakciójának tagjai kizárólag a PDM céljait illetően alkotnának frakciót, minden egyéb ügyben saját belátásuk és választóik érdekei szerint dönthetnének.

Képviselőink aláírásukat adják, egyfajta „különesküt” tesznek, hogy a „Magyar Politikai Etikai Kódex”-ben megfogalmazott elveket sajátjuknak vallják, és a szerint igyekeznek etikusan politizálni, és ehhez pártban vagy párt nélkül is tartják magukat.

A Magyar Politikai Etikai Kódex alapelveit és a politikusi kamara felállítására tett javaslatunkat tartalmazó törvénytervezet parlament elé terjesztése és elfogadtatása egyik kiemelt célunk, ez az első dolga lesz parlamentbe került képviselőnknek.

Amíg nem szerezzük meg a kétharmados többséget, pártként a parlamentben minden oldal javaslatait meg kell fontolnunk, mivel csakis a javaslatokra és nem azok benyújtóira tekintünk. Emellett természetesen képviselőink is tesznek javaslatokat. Ha nem vagyunk biztosak, több szakértőt is megkérdezünk. Képviselőink egyénileg szavaznak az egyes ügyekben, megismerve és megvizsgálva a saját választóik érveit, valamint a helyi és országos érdekeket pro és kontra, hogy végül szakmai alapon hozzanak döntést. Nem lesz könnyű a feladatuk, ezért olyan PDM-es független jelöltekre van szükség, akik képesek választóik és a szakmailag helyes döntések között hidat képezni és megfelelni a szavazók és a szakmaiság követelményeinek egyaránt.

Mindenkit képviselni szeretnék, azokat is, akik nem szavaztak ránk.

A „Ha nem tetszik, el lehet menni” elv helyett mi azt valljuk, a parlamenti képviselethez való jog mindenkinek állampolgári joga, annak is, aki nem a nyertes oldalra szavazott.

 

Honnan tudják, hogy működik-e a pártmentes rendszer, hol van ilyen?

A jövőt mi sem látjuk, és nem hisszük, hogy rendszerünk tökéletes (egy ember alkotta rendszer sem az), minden apró részletre kiterjedő feleletet nem adhatunk.

Példaként az Izlandon a közelmúltban lezajlott események hozhatóak fel, melyek következtében az északi országban 2008 óta a mi pártmentes demokrácia-elképzelésünkhöz hasonló, bár azzal nem teljesen megegyező rendszer működik. Azóta elfogadták új alkotmányukat, és – nem tudni, hogy pártmentességük eredményeképpen-e – kijöttek a csődből. Köszönik, jól vannak pártok nélkül is.

Emellett Svájc egyes kantonjaiban is pártmentes alapon hoznak döntéseket, eredményeikből ítélve elég ügyesen.

 

Mégis milyennek képzeljük el ezt a pártmentes rendszert?

A PDM által célnak tekintett rendszerben parlamenti képviselők csak egyéni, független képviselők lehetnének.

Az Országházban 200 egyéni körzetben megválasztott képviselő ülne, pártlistás helyről nem lehetne többé bejutni, mert azokat a pártok előválogatják, legfontosabb jellemzőjük nem a szakértelem, hanem a párthűség.

Az Országház elé kerülő ügyekben ezek a függetlenek az ország és a helyi választói érdekét egyszerre kell figyelembe vegyék.

Ha egyikük egyetért valamivel, beterjeszti a javaslatot, és megpróbál támogatókat szerezni az elfogadásához. A javaslat mondjuk: „Legyen-e országos plázastop?”.

Átmenetileg koalíciót köt X darab képviselőtársával, akik vele ebben a kérdésben egyetértenek. Ha elegen vannak, megszavazzák a javaslatot. (A képviselők tudják, hogy akár igennel, akár nemmel szavaznak, a választóik felé legkésőbb a ciklusuk végéig indokolniuk kell döntéseiket a választóik felé, a választók csak így tudnak érdemben értékelni a képviselőik elvégzett munkáját.)

És akár 10 perc múlva, a következő ügyben ugyanezek a képviselők már egy más ügyről döntenek, mondjuk, hogy a „Vízügyi védelmi rendszerek revíziója”, hogy egy érdekfeszítő címet hozzunk példának.

Ebben az ügyben már mást várnak el a szavazók, és a képviselő olyanokkal fog koalíciót kötni ebben a kérdésben, akiknek a szavazói ugyanazon a párton állnak.

Nem az történne, mint jelenleg, hogy aki nem szavaz a frakcióval, azt kizárják.

Nem pártok harca, hanem javaslatok harca lenne a parlamenti vita.

Ezzel a pártok szerepét kizáró megoldással bármikor lehet 2/3-os törvényeket hozni vagy módosítani, nem kell 4 évet, vagy többet várni rá, hogy egy esetleg rossz törvény módosítása lehetséges legyen. Mindez egyben garancia is, mert ha a pártmentes demokrácia nem működik, a képviselők a következő napon visszaállíthatják a pártok rendszerét.

A kormány tagjai pártmentes rendszerben nem a képviselők közül kerülnek ki, hanem a parlament kérné fel őket, a feltétel az ideológiamentesség, elkötelezettségmentesség, és első helyen a valós szakértelem. Ez érvényes állami tisztségviselőkre, állami vállalatok vezetőire, minden államilag kontrollálható tisztségre és beosztásra.

A miniszterelnököt a képviselők maguk közül jelölhetnék, addig keresik maguk között, amíg nem találnak egy 2/3 számra elfogadható jelöltet. A miniszterelnök feladata a szakértői kormány és a parlament közötti „híd” szerep betöltése. Kormánya tagjait nem ő választja, hanem a képviselők, de ő is jelölhet, és javaslatot tehet az elmozdításukra, mint bármely más képviselő.

Hogy a képviselők és a kormány tagjai visszahívhatóak legyenek-e, még nem eldöntött kérdés. A pénzügyi befektetőknek kiszámíthatóságra és hosszú távú programokra van szükségük, sok választó azonban csak a tisztségviselők visszahívhatóságát tartja garanciának.  Szükség van tehát az ország gazdasági érdekében a kiszámíthatóságra, de lehetővé kell tenni a választók érdekében – ha valóban erre szavaznak – a visszahívhatóságot is. Egy nehezített és körülményes, de lehetséges visszahívhatóság tűnik középutas megoldásnak.

Pártmentes rendszerben a politikai közéletben és a (pártok híján objektív, nem pártok szócsöveként működő) médiában a valódi problémákról folyna vita a nyilvánosság előtt. Az elképzeléseit minden politikai szereplő – ideológiai kibúvó híján – kénytelen lenne szakmai szempontokból indokolni. A parlamentben és a nyilvánosság előtt az újságok címlapjain a legjobb megoldási javaslatok versenyeznének egymással, szakmai indoklással, ideológiák és pártok egymásra mutogatása nélkül.

 

Hogyan lehet valami független, ha programja van?

Egy függetlennek is lehet, sőt kell, hogy legyen programja, célja, ami felé tart. A PDM  programja inkább irányelveket szab meg a PDM képviselőinek, nem konkrét megoldásokat tartalmaz (ezek kidolgozása külsős pártfüggetlen szakértők feladata lesz).

Egyéni képviselőink az ország érdekét és a helyi érdeket figyelembe véve döntenek.

A képviselőknek a választóik érdekeit kell képviselniük, miközben rálátással kell rendelkezniük az országos összefüggésekre is, programjukban e kettő egészséges összhangját kell megtalálniuk.

A képviselőink csak a PDM céljait illetően működnek együtt, egyébként saját egyéni programjukat követik. A pártmentes demokrácia megvalósulásával, és a PDM által létrehozott akciópárt megszűnésével pedig már hivatalosan is mint függetlenek folytatják az érdekképviseletet.

Miért találni hasonló eszméket szélsőjobboldali internetes oldalakon? Mi közük a PDM-hez?

A pártmentességnek a PDM előtt is voltak hagyományai Magyarországon. Az 56-os forradalom veteránja, a már elhunyt Tunyogi Csapó Gábor például az 56-os forradalomban alulról szerveződő munkástanácsok hagyományát javasolta folytatni a 89-es rendszerváltáskor, a végül elfogadásra került pártrendszer helyett. Legtöbbször az ő írásait fordították ki önmagából néhányan: az ő változatuk szerint a pártmentes demokrácia valójában ősi természeti rendszer, és a magyar nép ősi képviseleti formája volt (a valóságban az ősmagyarokat kettős fejedelemségben irányította a kende és a gyula). Szerintük a pártmentes demokrácia „visszaállításával” a magyar vér megmenekül a végső pusztulástól, Nimród országa jön el, Árpád vére és a Turul nemzetség veszi át a hatalmat, aki nem ősmagyar-vérű arra természetesen mindez nem vonatkozik – és sorolhatnánk a további badarságokat, amiket még hangoztattak, a már elhunyt TCSG szavait továbbgondolva saját szájuk íze szerint.

A PDM, udvarias hangvételű levél formájában kapcsolatba lépett a szerzők közül néhánnyal, abból a célból, hogy meggyőzze őket: hirdessék tovább pártmentes céljaikat – és ha hisznek benne – hát terjesszék ősmagyar tanaikat is, de lehetőleg ne mossák egybe a kettőt. Ezzel a felesleges összemosással ugyanis meggyőződésünk szerint nagy kárt okoznak a pártmentes elképzelés terjedéséért folytatott tevékenységünknek.

Válasz vagy nem érkezett, vagy olyan tartalmú volt, melyből kiderült, érveink nem igazán ingatták meg hitüket igazukban és változatlanul fogják folytatni tevékenységüket. Együtt kell élnünk hát a jelenséggel, joguk van azt hirdetni, amit jónak látnak. Bár valószínű, hogy sokakban, akik először az ő változatukat ismerik meg, megtévesztő benyomást keltenek a pártmentesség jellegzetességeit illetően.

 

Kik szervezik a PDM-et?

A PDM ötlete egy átlagember fejéből pattant ki, mellyel környezetében néhányakat „megfertőzött”. Egy ponton eldöntötték, hogy átlagemberekként is tenni akarnak valamit az áldatlan állapotok feloldására és hozzájuk hasonló, nemcsak tüntetni és beszélni, hanem közreadva az elképzelést, más magyar átlagemberekkel is megismertetve felhívják a figyelmet erre a lehetőségre.

A PDM szervezői szeretnék, ha karizmatikus vezetők helyett – melyekből már láttunk nem egyet és láttuk, hogy eredményt nem hoztak – a programon lenne a hangsúly.

Ne az legyen a fontos ki mondja, hanem az, hogy mit mond.

Jelenleg meg sem nézik a programot, hiszen ha az a másik oldalról érkezett, jó nem lehet – gondolják. „Olyan jól áll neki ez a nyakkendő, és egyébként is egy szép ember”- sokan pedig a külsőségek alapján szavaznak.

A szervezőknek nincsenek politikai ambícióik, nem szándékoznak szerepet vállalni a későbbi akciópártban sem. Úgy véljük, a PDM „arcai” a képviselői legyenek (vagy még inkább: a programjuk), a szervezők pedig szervezzenek, mindenki tegye, amihez ért.

Rendben, tegyük fel, hogy megvalósítható és támogatom. Mit kell most tennem? Tüntetünk, vonulunk, vagy csak otthon üldögélve beszélünk meleg szobákban a problémákról?

Egyelőre az ismeretterjesztés szakaszában vagyunk, és mivel nincsenek multimilliárdos cégek, akik támogatnának minket – hiszen ha lennének is ajtót mutatnánk nekik – a rendelkezésünkre álló források összege valahol a nulla és a nagyon kevés között helyezkedik el.

A legtöbb mozgalomban ilyenkor hangzik el a felhívás, hogy „Küldjetek pénzt!”.

Mi nem kérünk. Amíg költségeink minimálisak, igyekszünk önerőből megoldani a kiadásokat. A minket megismerőket és céljainkkal azonosulni tudókat követeinknek tekintjük, akik segítenek kitűzött céljaink egyre szélesebb körű ismertté tételében úgy, hogy saját környezetükben igyekeznek megosztani másokkal, ismerőseikkel, barátaikkal azokat, ez a legdrágább reklámnál is többet ér.

Kipróbáltuk: minden asztaltársaság, mely politikai vitái közepén a PDM-eszmékkel szembesül, és addig bőszen egymás ellen ágált, azonnal egy oldalra áll, és együtt kezd első reakcióként tagadásba: ”Micsoda, pártmentes demokrácia? Olyan nincs!” Ezután felteszik nagyjából az e cikkben felsorolt kérdéseiket, a válaszokat hallva érdekelni kezdi őket, majd végül megállapodnak abban, hogy „Szép-szép, na de ez mégiscsak illúzió. Nem ártana a realitásokat is figyelembe venni. Ezt itt nem lehet megcsinálni.” .

1988-ban mindenki azt gondolta, a Kádár-rendszer stabil, a szocializmus uralma sosem ér véget. Bármilyen változás illúzió, fantáziálás. „Nem olyan világ van” – mondták. Egy év múlva, 40 évnyi diktatúra után szabad parlamenti választásokat tartottak hazánkban – mégis olyan világ lett.

Ha egyre többen akarják, meg fog valósulni a pártmentes demokrácia, csak annyi kell, hogy minél több embert elérjünk. Ehhez nem kell transzparensekkel egy métert sem vonulnunk.

Az elérés már több is, mint fél siker: a legújabb statisztika szerint a programunkat elolvasók körülbelül fele tud azonosulni annak célkitűzéseivel.

A mozgalom céljaira jelentős igény van, ahhoz, hogy szélesebb körben ismertté váljon, a hozzánk csatlakozók segítségére van szükségünk.

A fotelban ülve forradalmat… magyar módra…? „Csak lájkolj és jó lesz neked?” – ezt mondjátok?

 A demokrácia éppen arról kellene szóljon, hogy az otthoni karosszékében ülő polgárnak legyen beleszólása a saját életét érintő dolgokba, minden “extra” tüntetgetés nélkül. A PDM arról szól, hogy a szavazók azt mondják: „Pártok, nem megy ez nektek, szeretnénk szabad vezetőkel magunk boldogulni, menni fog nélkületek!”

Nem vagyunk forradalmárok. Szerintünk a többség csendes. De ereje azért van, egy szavazatnyi ereje. Ez pontosan megegyezik az ide-oda vonulók erejével.

A célunk demonstráció, forradalom helyett a jelenlegi rendszer reformja, a hatalom decentralizálása – átcsoportosítása a pártoktól az egyéni képviselők és az önkormányzatok felé, jobban bevonva a választókat is a döntéshozatalba.

A változás a fejekben dől el, nem kell az utcára vonulnunk és mindenképpen lengetnünk valamit ahhoz, hogy igazunk legyen.

Ha megvalósul, az azt jelenti, hogy a magyar állampolgárok érettek rá, bizonyították, hogy képesek pártok nélküli, egységes célokban gondolkodni és ezért együtt tenni. Ha nem valósul meg, még nem áll rá készen az ország.

A pártok rendszere oda vezetett – mindegy, kinek a hibájából, de így lett – hogy a magyar választópolgártól elvették a lehetőséget, hogy közvetlenül, népszavazással dönthessen arról, hogyan szeretne magának képviselőt választani.

A PDM az egyetlen megmaradt „kiskapun” keresztül ezt a jogot továbbra is biztosítja.

A PDM-ötlet, ha elég támogatottságot szerez, biztosíthatja a lehetőséget, hogy a csendes többség bármilyen forradalom nélkül alapjaiban változtasson a kialakult viszonyokon.

Mindenkinek, aki segít a megvalósításban, köszönjük a támogatást!

Budapest, 2011.10.11.

———————————————————————————————————

Amennyiben Ön is egyetért azzal, hogy szükség van a változtatásra, a jelenlegi választási rendszer pártokra alapozó felépítéséből fakadó problémák kiküszöbölésére, támogassa mozgalmunkat, megosztva programunkat ismerőseivel, vagy akár egy itt megtett hozzászólással (regisztráció nem szükséges)!

Ha nem ért egyet, szívesen fogadjuk építő kritikáját is. Hisszük, hogy az elképzelésünk alapvetően helyes, azonban – az általunk hirdetett pártatlanságot és érvek mentén történő politizálást  magunkra nézve is érvényesnek tekintve – elfogadjuk a más meggyőződésűek érveit is, és igyekszünk tovább tökéletesíteni elképzeléseinket a felmerülő kritikák, észrevételek megfontolásával és esetleges tanulságaik programunkba építésével.

Egy országban élünk, egy csapatban játszunk, a céljaink ugyanazok – mind jobb életet akarunk és egy megosztottságmentes, pártmentes, működőképes országot. Egy oldalon állunk, a mesterségesen létrehozott különállás látszata legyen a múlté!

Pártmentes Demokráciáért Mozgalom – Miénk az ország, ne adjuk pártoknak!

2011. május 18.

————————————————————————————————————————–

LINKEK A PÁRTMENTES DEMOKRÁCIÁRÓL

A pártmentes demokrácia meghatározása a Wikipédiában

Az Amerikai Pártok Nélküli Demokráciáért Mozgalomról


—————————————————————————————————————————

free counters

9 Responses

 1. R.A.
  2012/06/01 14:39 #

  Valóban elgondolkodtató alternatíva.

  Az anyagiakon és a link terjesztésén kívül milyen módon lehet támogatni a PDM-et?

  Nagyon hosszú ez a szöveg. Az átlagos – narancs, szegfű, vagy szimpatikus arc alapján szavazó – választó nem fogja végigolvasni és/vagy megérteni. Kell egy rövidebb, (ennél is) közérthetőbb változat.

 2. Keserű János
  2012/03/09 07:19 #

  az értelmet, sosem fogja pótolni a Jog. S amíg jogállam van demokrácia sem lesz. Sem egészséges társadalom.

 3. Muzsi Attila
  2012/01/04 19:38 #

  Erdélyben élek, szórványban. Nagyon örvendenék annak, ha ilyen mozgalom felénk is beindulna. Viszem a hírt itthon is. Sok sikert!

 4. jzsembera
  2011/12/30 17:00 #

  Eddig is egy politikai árvának éreztem magam, mert igazából egyik jelenlegi párt sem tetszik. De úgy látom a PDM más, valami ehhez hasonló motoszkál régóta a fejembe.Hajrá! Megosztom mindenkivel.

 5. Szigfrid
  2011/11/22 15:48 #

  Őszinte elismerésem azért, amit létrehoztak! Keresem Önökkel a kapcsolatot a Facebookon, mindenképpen szeretnék valamilyen feladatot vállalni, hogy ezek a szép célok megvalósuljanak, mert elegem van a pártokból és az állandó totojázásukból, arrogáns viselkedésükből, ahogyan egymást szapulják. Sok sikert PDM!

 6. Laszlo Szucs
  2011/11/19 20:53 #

  Kiváló, összeszedett, megfontolásra és megvalósításra érdemes kezdeményezés. Meggyőződésem, hogy csak ezen az úton haladva érdemes a jövőt tervezni és építeni. Támogatom.

 7. marczi jozsef
  2011/09/02 10:18 #

  Értelmes emberek közös gondolkodása egy jobb világ érdekében.

 8. Apa54
  2011/08/27 17:35 #

  Végre egy olyan mozgalom, ami mögé kiállhatok teljes mellszélességgel.

 9. Imre26
  2011/07/13 16:08 #

  Jelenleg ez a legértelmesebb verzió, amire szavaznék. Sok sikert, üdv